Sammanfattning från SIFs årsmöte

 

Mötet började med att Göran Montan inledde med ett anförande som bland annat innehöll information om Madelene Johansson.
Hovrätten dömde till hennes fördel och styrelsen har nu för avsikt att söka prövningstillstånd i HD.

Redan under verksamhetsberättelsen började diskussionerna, som till största del handlade om
Madelene och kostnaderna runt detta. Montan förklarade att det fanns pengar reserverade för advokatkostnaderna. Förbundet har gått ca 1 572 000 back men allt är inte knutet till advokatkostnaderna utan även it-konsulter i samband med den nya hemsidan och medlemsregistret.

Efter diskussioner om verksamhetsberättelsen och budget uppkom frågan om ansvarsfrihet.
Där ställdes motförslag att EJ ge styrelsen ansvarsfrihet. Dock röstade mötet enligt revisorernas förslag, dvs att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

Tre propositioner godtogs enl styrelsens förslag. En av dessa var att utöka styrelsen från 5-7 ledamöter.

Verksamhetsplan och budget för 2013 gicks igenom och godkändes efter smärre justeringar
Göran Fernsund ville att styrelsen skulle underbudgetera och tillföra landslaget knappt 200 000, detta röstades dock ned.

Medlemsavgiften för 2014 blev oförändrad

Val av styrelsen som blev så här.

Motioner gicks igenom. En motion som ville att åldern gällande medlemsavgift för juniorer skulle höjas till 21, vållade en del diskussioner och avgjordes på votering. Styrelsen förslag om avslag vann dock.

Till sist blev de avgående styrelsemedlemmarna avtackade och under stående ovationer även Kerstin Grund-Arnow efter alla hennes år på kansliet.

 

Ishestnews tackar Julia Ling, Margaretha Svahn samt Eva Lodfeldt för rapportering från årsmötet.